บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

โปรโมชั่น

สมัครบัตรกดเงินสด A money - สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที

สมัครบัตรกดเงินสด A money และได้รับอนุมัติ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครบัตรกดเงินสด A money และได้รับอนุมัติ รับฟรี กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,980 บาท สำหรับผู้มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2562
เงื่อนไขรายการ:
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จะได้รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,980 บาท
• พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น 
• หลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งยืนยันการจัดส่งกระเป๋าเดินทางล้อลากไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครที่เข้าเงื่อนไขรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางล้อลากให้เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึง
  วันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  
• ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
• จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของสมนาคุณ สมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องทั้งหมดแล้ว
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใด ๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของสมนาคุณได้โดยตรง
• เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด