บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

ข่าวประชาสัมพันธ์

Member get Member รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท

เงื่อนไขรายการ

· ผู้แนะนำต้องเป็นผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่เท่านั้น

· ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ณ สาขา/บูธเอมันนี่ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

-แนะนำท่านที่ 1 ถึง 2 รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาทต่อท่าน

-แนะนำท่านที่ 3 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 700 บาทต่อท่าน

· พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น และผู้สมัครต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ

· ผู้สมัครหรือผู้แนะนำต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อนแนะนำเพื่อน ด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่ได้กรอกแบบฟอร์มนี้ บริษัทฯ ถือว่าท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

· เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

· ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยคิดจากมูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ โดยบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินรางวัล

· ในกรณีผู้สมัครมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับก่อน ทั้งนี้ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบผลการแนะนำทาง SMS ถึงจำนวนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ที่ท่านได้รับจากการแนะนำ หลังจากผู้สมัครที่ท่านแนะนำได้รับการอนุมัติเท่านั้น

· บริษัทฯ จะแสดงยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน ในรอบบัญชีถัดจากผู้สมัครที่ท่านแนะนำได้รับการอนุมัติ