คำถามที่พบบ่อย

บัตรกดเงินสด A money
 • อายุ 20-60 ปี (20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันที่สมัคร)
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ประจำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A money ผ่านทางเว็บไซต์ www.Amoney.in.th หรือยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สาขาและจุดรับใบสมัคร A money ด้วยตนเอง โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีลูกค้ายื่นเอกสารที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด)
 3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ออกไม่เกิน 2 เดือน)
 4. บัญชีเงินฝากที่แสดงเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ไม่สามารถรูดซื้อสินค้าหรือผ่อนชำระได้ เนื่องจากบัตรกดเงินสด A money ไม่ได้จัดทำในรูปแบบบัตรเครดิตและสัญญาผ่อนสินค้า
 • เครื่อง ATM ของ A money ทั่วประเทศ (ฟรีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต (มีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะหักจากวงเงินในบัตรของลูกค้า ณ ตอนที่ทำรายการกดเงิน และจะแจ้งรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินรอบถัดไป)
 • เครื่อง ATM ของ A money สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือธนบัตร (ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 25 ใบ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อคงเหลือในบัตรกดเงินสดได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 • เครื่อง ATM ของ A money ทั่วประเทศ
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 เมนู *3
อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 13% ต่อปี รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

วิธีชำระเงิน บัตรกดเงินสด A money
 • เครื่อง ATM ของ A money (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 • จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี (ค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อครั้ง ถึง 31 ธันวาคม 2560)
 • จุดบริการ One Stop เทสโก้ โลตัส (ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อครั้ง)
 1. สามารถใช้เอกสารใบแจ้งการชำระชุดเดิม ไปชำระได้ ที่ จุดบริการรับชำระที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน
 2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ A money ด้วยบัตรกดเงินสด หรือใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money
 3. ใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money ชำระได้ที่ตัวแทนรับชำระ (เฉพาะจุดบริการ One Stop เทสโก้ โลตัส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
ส่วนที่ชำระเกินจะอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งจะนำไปหักลบกับยอดที่ทำรายการกดเงินในครั้งต่อไป
หากชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 100 บาท/งวด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2004-5000 เพื่อตรวจสอบยอดหนี้คงค้างทั้งหมด และชำระยอดคงค้าง หลังจากชำระยอดคงค้างเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบัตรได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 • นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมบัตรกดเงินสด A money (ถ้ามี) ติดต่อที่ A money ทุกสาขา
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุความประสงค์ขอยกเลิกบัตรกดเงินสด A money ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009
หมายเหตุ: กรณีที่ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดหนี้คงค้างทั้งหมด ซึ่งต้องมียอดเงินมากกว่า 20 บาทขึ้นไป หากต้องการขอรับเงินคืน ท่านสามารถยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมระบุความจำนงขอรับเงินคืนในสำเนาบัตรประชาชน แล้วจัดส่งตามช่องทางข้างต้น

การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารได้ ดังนี้
 • นำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา A money ทั่วประเทศ
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา A money ทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉบับจริงที่ทางราชการออกให้
 2. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว) และสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทางราชการออกให้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และระบุความประสงค์ขอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009

อื่น ๆ
สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.aira-aiful.co.th หรือส่งประวัติของท่านมาที่ Recruit@aira-aiful.co.th