บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000

คำถามที่พบบ่อย

บัตรกดเงินสด A money
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี*
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ: *20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A money ผ่านทางเว็บไซต์ www.Amoney.in.th หรือยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สาขาและบูธ A money ด้วยตนเอง โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง
 2. เอกสารแสดงรายได้
  2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
          • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)
             หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง
          • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน ตัวจริง
  2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
          • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ:

- กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
- กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบ บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
บัตรกดเงินสด A money ใช้เพื่อการเบิกถอนเงินสดเท่านั้น ไม่สามารถรูดซื้อสินค้าหรือผ่อนชำระสินค้าได้
 • เครื่อง ATM ของ A money ทั่วประเทศ (ฟรีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน)
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย (มีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะหักจากวงเงินในบัตรของลูกค้า ณ ตอนที่ทำรายการกดเงิน และจะแจ้งรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินรอบถัดไป)
 • เครื่อง ATM ของ A money สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือธนบัตร (ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 25 ใบ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย สามารถถอนเงินขั้นจ่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อคงเหลือในบัตรกดเงินสดได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 • เครื่อง ATM ของ A money ทั่วประเทศ
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 เมนู *3
สามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.Amoney.in.th โดยเลือกเมนู “บริการตรวจสอบยอดชำระ”
และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หมายเลขหน้าบัตรกดเงินสด A money
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 4 หลักท้าย ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ
3. วัน/เดือน/ปีเกิด
4. วันเกิด เช่น จันทร์ อังคาร พุธ
5. วงเงินบัตรกดเงินสด หลังจากนั้นกดปุ่ม “รายละเอียดยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ”
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ 24.76 – 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 13% ต่อปี)

วิธีชำระเงิน บัตรกดเงินสด A money
 • เครื่อง ATM ของ A money (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
 • จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี (ค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อครั้ง ถึง 31 ธันวาคม 2562)
 • จุดบริการ One Stop เทสโก้ โลตัส (ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อครั้ง)
 1. สามารถใช้ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อชุดเดิม ไปชำระได้ที่จุดบริการรับชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและคู่มือการใช้งานบัตรกดเงินสดA money
 2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ A money ด้วยบัตรกดเงินสด หรือใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money
 3. ใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money ชำระได้ที่ตัวแทนรับชำระ
  (จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งรหัสบริษัทฯ 99, One Stop เทสโก้ โลตัส โดยแจ้งรหัสบริษัทฯ 501 และจุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี)
ส่วนที่ชำระเกินจะอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งจะนำไปหักลบกับยอดที่ทำรายการกดเงินในครั้งต่อไป
หากชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 100 บาท/งวด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2004-5000 เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน เพื่อตรวจสอบยอดหนี้คงค้างทั้งหมด และชำระยอดคงค้าง หลังจากชำระยอดคงค้างเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบัตรได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 • นำบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง พร้อมบัตรกดเงินสด A money (ถ้ามี) ติดต่อที่ A money ทุกสาขา
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุความประสงค์ขอยกเลิกบัตรกดเงินสด A money ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009
กรณีที่ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดหนี้คงค้างทั้งหมด หากต้องการขอรับเงินคืน ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มใบคำร้องได้ที่ A money ทุกสาขา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือส่งคำร้องผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ แฟกซ์หมายเลข 0-2117-5009 ให้ทำการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมระบุความจำนงขอรับเงินที่ชำระเข้ามาเกินคืน

การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารได้ ดังนี้
 • นำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา A money ทั่วประเทศ
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา A money ทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉบับจริงที่ทางราชการออกให้
 2. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว) และสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทางราชการออกให้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และระบุความประสงค์ขอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009

อื่น ๆ
สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.aira-aiful.co.th หรือส่งประวัติของท่านมาที่ Recruit@aira-aiful.co.th